ค้นหา

 นักวิจัย : กุศล สุนทรธาดา
นักวิจัย : นางกุศล สุนทรธาดา
Mrs. Kusol Soonthorndhada
รหัสนักวิจัย : 39100057
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผลงานวิจัย : 30
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี
ปี 2529 :
 1. ประสิทธิผลของต้นทุนด้านบริการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลในชนบท
ปี 2532 :
 1. ประสิทธิผลของต้นทุนด้านบริการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลในชนบท
ปี 2536 :
 1. ลักษณะผู้ใช้บริการและปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชน
ปี 2538 :
 1. แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี 2540 :
 1. กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมือง และความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 2. การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
 3. จังหวัดน่าน : บนเส้นทางสู่การสร้างประชาสังคมของไทย
 4. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสตรี
 5. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี
 6. กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมือง และความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 7. ลักษณะผู้ใช้บริการและปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชน
ปี 2541 :
 1. สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
 2. พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทยบนพื้นที่สูง : โครงการวิจัยสถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
 3. การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
 4. แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี 2542 :
 1. การลงทุนในเด็ก : รัฐชุมชนและครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
 2. จังหวัดน่าน : บนเส้นทางสู่การสร้างประชาสังคมของไทย
 3. สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
ปี 2543 :
 1. พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทยบนพื้นที่สูง : โครงการวิจัยสถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ปี 2544 :
 1. รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
ปี 2546 :
 1. รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
 2. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสตรี
ปี 2548 :
 1. สภาพการทำงานและปัญหาในงานบางช่วงเวลา
ปี 2549 :
 1. การลงทุนในเด็ก : รัฐชุมชนและครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี 2550 :
 1. รูปแบบการบริหารจัดการงานศาสนิกสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 2. โครงการเสริมสร้างทุนทางสังคม : บทบาทภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 3. รูปแบบการบริหารจัดการงานศาสนิกสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 4. สภาพการทำงานและปัญหาในงานบางช่วงเวลา
ปี 2557 :
 1. การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th