ค้นหา

 นักวิจัย : สมประสงค์ สัตยมัลลี
นักวิจัย : นายสมประสงค์ สัตยมัลลี
Mr. Somprasong Suttayamully
รหัสนักวิจัย : 49050097
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 17
 ผลงานวิจัย
ปี 2546 :
 1. การพัฒนาชุดข้อมูลคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำบัญชีรายการสายทาง
 2. การออกแบบระบบประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบำรุงรักษาทาง
ปี 2549 :
 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
 2. การวิจัยบ่งชี้ระบบควบคุมจราจรที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา
ปี 2550 :
 1. โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
 2. ศูนย์ศึกษาและถ่ายโอนเทคโนโลยีการส่ง
 3. การพัฒนาระบบการควบคุมการจราจรที่เหมาะสมกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
 4. การประเมินประสิทธิผลอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางหลวง
 5. มาตรการควบคุมการใช้ยานพาหนะในพื้นที่พิเศษ กรณีศึกษาเกาะช้าง จ.ตราด
 6. การประเมินเส้นทางอันตรายเพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ กรณีศึกษา จ.นครราชสีมา
 7. แบบจำลองทำนายอุบัติเหตุยานพาหนะสำหรับถนนสองช่องทางจราจรในเขตนอกเมือง กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
 8. สำรวจออกแบบปรับปรุงจุด / บริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนทบ (ระยะที่ 2 )
 9. ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร เพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
 10. ฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางถนน
 11. การพัฒนาชุดข้อมูลคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำบัญชีรายการสายทาง
ปี 2551 :
 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
ปี 2552 :
 1. การออกแบบระบบประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบำรุงรักษาทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th