ค้นหา

 นักวิจัย : วัฒนวงศ์ รัตนวราห
นักวิจัย : นายวัฒนวงศ์ รัตนวราห
Mr. Vatanavongs Ratanavaraha
รหัสนักวิจัย : 50050074
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 5
 ผลงานวิจัย
ปี 2548 :
  1. การศึกษาการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทางของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2550 :
  1. การศึกษาความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
  2. การศึกษาการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทางของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2551 :
  1. การศึกษาความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
ปี 2557 :
  1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสวมใส่หมวกนิรภัย โดยใช้สมการโครงสร้างพื้นฐานทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในสังคมเมืองและชนบทสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th