ค้นหา

 นักวิจัย : ดารารัตน์ ดิษบรรจง
นักวิจัย : นางสาวดารารัตน์ ดิษบรรจง
Miss Dararat Disbunchong
รหัสนักวิจัย : 00005462
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2530 :
  1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
ปี 2540 :
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซทด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเมริเดียนด้านการใช้ที่ดินในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
  2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซทด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเมริเดียนด้านการใช้ที่ดินในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th