ค้นหา

 นักวิจัย : สิรินทรเทพ เต้าประยูร
นักวิจัย : นางสิรินทรเทพ เต้าประยูร
Mrs. Sirintornthep Towprayoon
รหัสนักวิจัย : 38050021
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : sirin@jgsee.kmutt.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชมเชย
จำนวนผลงานวิจัย : 14
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ
 2. การศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต
ปี 2546 :
 1. การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ
ปี 2547 :
 1. การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ
ปี 2550 :
 1. การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี 2552 :
 1. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
 2. โครงการย่อย 8 การประเมินศักยภาพของส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders) ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจก : แผนโครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระยะที่ 2
 3. โครงการย่อย 8 การประเมินศักยภาพของส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders) ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจก : แผนโครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระยะที่ 2
 4. การศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต
ปี 2553 :
 1. โครงการ "การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา"
 2. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
 3. การศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ
 4. โครงการ "การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th