ค้นหา

 นักวิจัย : จำนง สรพิพัฒน์
นักวิจัย : นายจำนง สรพิพัฒน์
Mr. Chumnong Sorapipatana
รหัสนักวิจัย : 38050165
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ได้รับ : - ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยงานวิจัยดีเด่น
จำนวนผลงานวิจัย : 14
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ
 2. การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2547 :
 1. การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 2. การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
ปี 2550 :
 1. การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
 2. การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 3. การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
ปี 2551 :
 1. การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2552 :
 1. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
 2. โครงการย่อย 8 การประเมินศักยภาพของส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders) ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจก : แผนโครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระยะที่ 2
 3. โครงการย่อย 8 การประเมินศักยภาพของส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders) ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจก : แผนโครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระยะที่ 2
 4. การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
ปี 2553 :
 1. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
 2. การศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th