ค้นหา

 นักวิจัย : วราภรณ์ ทนงศักดิ์
นักวิจัย : นางสาววราภรณ์ ทนงศักดิ์

รหัสนักวิจัย : 00909184
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ปี 2552 :
  1. การศึกษาการกระจายป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลา
  2. การศึกษาและการสร้างแผนที่แสดงการกระจายของป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลาและพื้นที่โดยรอบประเทศมาเลเซีย
ปี 2553 :
  1. กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ปี 2554 :
  1. การศึกษาการกระจายป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลา
  2. การกระจายตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เสม็ดขาวบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  3. แผนที่เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th