ค้นหา

 นักวิจัย : วินัย เทียมเมือง
นักวิจัย : นายวินัย เทียมเมือง
Mr. Vinai Thiammuang
รหัสนักวิจัย : 39060160
สังกัดหน่วยงาน : กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2540 :
  1. การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th