ค้นหา

 นักวิจัย : ธิดา เกิดกำไร
นักวิจัย : นางสาวธิดา เกิดกำไร
Miss Tida Kerdkumrai
รหัสนักวิจัย : 38030127
สังกัดหน่วยงาน : กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2540 :
  1. การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th