ค้นหา

 นักวิจัย : ภิญโญ เทียมรัตน์
นักวิจัย : นางภิญโญ เทียมรัตน์
Mrs. Pinyo Tiemrat
รหัสนักวิจัย : 42040066
สังกัดหน่วยงาน : กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2540 :
  1. การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th