ค้นหา

 นักวิจัย : ศาสตรพล ชลประทาน
นักวิจัย : นายศาสตรพล ชลประทาน
Mr. Sattapol Cholprathan
รหัสนักวิจัย : 50050029
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : TNCR@WINDOWSLIVE.COM
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2546 :
  1. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องการซ่อมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกรงกระรอก
ปี 2548 :
  1. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องการซ่อมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกรงกระรอก
ปี 2552 :
  1. ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th