ค้นหา

 นักวิจัย : นันทนา ธนาโนวรรณ
นักวิจัย : นางสาวนันทนา ธนาโนวรรณ

รหัสนักวิจัย : 54020033
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : Sintn@mahidol.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรส ในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียดภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ปี 2550 :
 1. ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ปี 2553 :
 1. ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรส ในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียดภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ปี 2555 :
 1. ผลของตัวแปรส่งผ่านจากความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสและปัจจัยทางจิตสังคม ต่อภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในสตรีไทย
ปี 2556 :
 1. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในผู้ป่วยนรีเวช
ปี 2557 :
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสกับภาวะสุขภาพจิตของสตรี:การสำรวจข้อมูลจากประเทศไทย
 2. การศึกษาตัวแปรส่งผ่านของความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสกับภาวะซึมเศร้าในสตรีไทยที่มีปัญหาทางนรีเวช
 3. ปัจจัยทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีที่มีปัญหาทางนรีเวช
 4. ความรู้ทัศนคติการรับรู้สมรรถนะในตนเองและการสนับสนุนจากสามีและพยาบาล ในการทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์
 5. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก
ปี 2558 :
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th