ค้นหา

 นักวิจัย : บรรยง โตประเสริฐพงศ์
นักวิจัย : นายบรรยง โตประเสริฐพงศ์

รหัสนักวิจัย : 45050062
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลวิจัยดี
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. เทคโนโลยีมอส
 2. การศึกษาการปลูกผลึกเอพิแทกซีของแกลเลียมอาร์เซไนด์
 3. การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
ปี 2529 :
 1. การศึกษาปลูกผลึกเอพิแทกซีของแกลเลียมอาร์ เซไนด์
ปี 2532 :
 1. เทคโนโลยีมอส
 2. การศึกษาการปลูกผลึกเอพิแทกซีของแกลเลียมอาร์เซไนด์
ปี 2534 :
 1. การศึกษาปลูกผลึกเอพิแทกซีของแกลเลียมอาร์ เซไนด์
ปี 2538 :
 1. การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
ปี 2539 :
 1. การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
ปี 2541 :
 1. การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
ปี 2556 :
 1. การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th