ค้นหา

 นักวิจัย : กัลยา กองเงิน
นักวิจัย : นางกัลยา กองเงิน
Mrs. Kanlaya Kong-ngern
รหัสนักวิจัย : 53040309
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : kkanla@kku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอม และข้าวทนเค็ม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
ปี 2550 :
  1. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวและการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
ปี 2551 :
  1. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี 2552 :
  1. การบ่งชี้โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำ
  2. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวเหนียวดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2553 :
  1. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอม และข้าวทนเค็ม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
  3. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวเหนียวดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2555 :
  1. การศึกษาแบบบูรณาการด้านนิเวศวิทยาและการจำแนกพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th