ค้นหา

 นักวิจัย : วิชัย สุรเชิดเกียรติ
นักวิจัย : นายวิชัย สุรเชิดเกียรติ
Mr. Wichai Suracherdkiati
รหัสนักวิจัย : 42010004
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 23
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
 1. การพัฒนาโปรแกรมย่อยฟังก์ชั่นสำหรับสร้างค่าตัวแปรสุ่ม
 2. การศึกษาค่าใช้จ่ายและการลงทุนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2539 :
 1. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปี 2540 :
 1. การออกแบบสร้างและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 2. การศึกษาค่าใช้จ่ายและการลงทุนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2541 :
 1. การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของตัวแบบปัญหาการขนส่ง
 2. การออกแบบและสร้างโปรแกรม สำเร็จรูป และโปรแกรมช่วยสอนเพื่อการพยากรณ์แบบปรับให้เรียบ
 3. การพัฒนาโปรแกรมย่อยฟังก์ชันสำหรับสร้างค่าตัวแปรสุ่ม
 4. การออกแบบสร้างและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ปี 2543 :
 1. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของตัวแบบปัญหาการขนส่ง
 3. การออกแบบและสร้างโปรแกรม สำเร็จรูป และโปรแกรมช่วยสอนเพื่อการพยากรณ์แบบปรับให้เรียบ
ปี 2548 :
 1. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เพื่อการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาแยกองค์ประกอบ
ปี 2549 :
 1. การพัฒนาตำรับสบู่เหลวจากสมุนไพรไทยในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาตำรับสบู่เหลวจากสมุนไพรไทยในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
 2. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เพื่อการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาแยกองค์ประกอบ
ปี 2551 :
 1. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการจำแนกกลุ่มประชากร
 2. การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร
 3. การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร
 4. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการจำแนกกลุ่มประชากร
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร
 2. การสร้างช่วงความเชื่อมั่นสำหรับสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์โดยวิธีสุ่มซ้ำ
ปี 2553 :
 1. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการจำแนกกลุ่มประชากรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th