ค้นหา

 นักวิจัย : ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล
นักวิจัย : นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล
Miss Sirirat Wongprakornkul
รหัสนักวิจัย : 50010020
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : g4485013@yahoo.com
จำนวนผลงานวิจัย : 15
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ระบบฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : สำหรับผู้ดูแลระบบ
ปี 2551 :
 1. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
 2. ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
 3. ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
 4. ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
 2. การแก้ปัญหาการตัดหนึ่งมิติกรณีที่ความต้องการไม่แน่นอน
 3. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
 4. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
 5. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ปี 2553 :
 1. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
 2. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
 3. ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
 4. ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : สำหรับผู้ดูแลระบบ
 5. ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th