ค้นหา

 นักวิจัย : วราภรณ์ ปัญญาวดี
นักวิจัย : นางสาววราภรณ์ ปัญญาวดี
Miss Varaporn Panyawadee
รหัสนักวิจัย : 52090055
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนม และความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง (GMS)
ปี 2549 :
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี 2552 :
  1. การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
  2. การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนม และความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง (GMS)
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน
  4. การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th