ค้นหา

 นักวิจัย : ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
นักวิจัย : นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
Mrs. Thitiporn Pittayawutwinit
รหัสนักวิจัย : 40040257
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : Thipit @ kku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 12
 ผลงานวิจัย
ปี 2548 :
 1. การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี 2550 :
 1. การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัย และกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีในพื้นที่โคกภูตากา
ปี 2551 :
 1. การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima Lindl.) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
 2. การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 3. การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม่ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ปี 2552 :
 1. การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ (Cleisostoma arietinum (Rchb.f Garay) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
 2. การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ปี 2553 :
 1. การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima Lindl.) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
ปี 2554 :
 1. การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ (Cleisostoma arietinum (Rchb.f Garay) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
 2. การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ปี 2555 :
 1. การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปี 2556 :
 1. การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th