ค้นหา

 นักวิจัย : บัณฑิต อินณวงศ์
นักวิจัย : นายบัณฑิต อินณวงศ์
Mr. Bhundit Innawong
รหัสนักวิจัย : 52040015
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : b_innawong@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
ปี 2549 :
  1. ผลของปัจจัยคุณภาพต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ
ปี 2550 :
  1. การพัฒนาแผ่นกรองน้ำมันทอดจากเปลือกข้าวโพดผสมสารดูดซับชนิดต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทอด
ปี 2551 :
  1. ผลของปัจจัยคุณภาพต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ
ปี 2552 :
  1. การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปนของข้าวหอมปทุมธานี 1 ในข้าวหอมมะลิ
  2. การพัฒนาแผ่นกรองน้ำมันทอดจากเปลือกข้าวโพดผสมสารดูดซับชนิดต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทอด
  3. การใช้น้ำแข็งโอโซนในอุตสาหกรรมผลิตปลาหมึกส่งออก
ปี 2559 :
  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
  2. การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคสเปกโตรโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ เพื่อใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ
ปี 2561 :
  1. โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาและเสริมพลังกลไกการจัดห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์”
  2. ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th