ค้นหา

 นักวิจัย : สุวิทย์ พานจันทร์
นักวิจัย : นายสุวิทย์ พานจันทร์

รหัสนักวิจัย : 00025403
สังกัดหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2546 :
  1. การศึกษาสภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูถั่วฝักยาวของเกษตรกร ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2545
ปี 2550 :
  1. การศึกษาสภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูถั่วฝักยาวของเกษตรกร ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2545สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th