ค้นหา

 นักวิจัย : ปฬาณี ฐิติวัฒนา
นักวิจัย : นางปฬาณี ฐิติวัฒนา
Mrs. Palanee Dhithivatana
รหัสนักวิจัย : 38100102
สังกัดหน่วยงาน : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2541 :
  1. แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทไทยในภาคกลาง
ปี 2542 :
  1. แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทไทยในภาคกลาง
ปี 2548 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
ปี 2550 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสักสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th