ค้นหา

 นักวิจัย : ธันวา จิตต์สงวน
นักวิจัย : นายธันวา จิตต์สงวน
Mr. Thanwa Jitsanguan
รหัสนักวิจัย : 41090064
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ปี 2537 :
  1. ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐศาสตร์เกษตรในทศวรรษหน้า
ปี 2538 :
  1. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวเหนียวนาปี ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2540 :
  1. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวเหนียวนาปีในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  2. ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐศาสตร์เกษตรในทศวรรษหน้า
ปี 2548 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
ปี 2550 :
  1. การพัฒนาการแบบบูรณาการสำหรับระบบเกษตรทางเลือก
  2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสักสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th