ค้นหา

 นักวิจัย : กิตติชัย รัตนะ
นักวิจัย : นายกิตติชัย รัตนะ
Mr. Kitichai Rattana
รหัสนักวิจัย : 00077210
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2548 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
ปี 2549 :
  1. การจัดเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรแบบพหุภาคี
ปี 2550 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
ปี 2551 :
  1. การจัดเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรแบบพหุภาคีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th