ค้นหา

 นักวิจัย : เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล
นักวิจัย : นางสาวเดือนรัตน์ ชลอุดมกุล
Miss Duenrut Chonudomkul
รหัสนักวิจัย : 52040060
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : fscidrc@ku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
  2. การพัฒนาต้นแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ำอ้อยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
ปี 2553 :
  1. การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
  2. การพัฒนาต้นแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ำอ้อยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th