ค้นหา

 นักวิจัย : สุภร กตเวทิน
นักวิจัย : นางสุภร กตเวทิน
Mrs. Suporn Katawatin
รหัสนักวิจัย : 40040065
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 14
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
 2. การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
 3. การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat shock protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี 2551 :
 1. การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย
 3. การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
 4. การศึกษาการฟื้นสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และ ระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
ปี 2552 :
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
ปี 2553 :
 1. การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
 2. การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
 3. การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
 4. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี 2554 :
 1. การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th