ค้นหา

 นักวิจัย : สุกันฑ์ พึ่งกุล
นักวิจัย : นายสุกันฑ์ พึ่งกุล

รหัสนักวิจัย : 00134312
สังกัดหน่วยงาน : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Email Address : mr.sukan@gmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2552 :
  1. ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน
  2. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2554 :
  1. ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th