ค้นหา

 นักวิจัย : สมชาย ใบม่วง
นักวิจัย : นายสมชาย ใบม่วง
Mr. Somchai Baimoung
รหัสนักวิจัย : 46010020
สังกัดหน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2552 :
  1. ระบบเตือนภัยเบื้องต้นทางอุตุนิยมวิทยา: กรณีศึกษาของลุ่มน้ำแม่วาง จ.เชียงใหม่
  2. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th