ค้นหา

 นักวิจัย : นฤมล นุชเปลี่ยน
นักวิจัย : นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
Miss Narumol Noochplian
รหัสนักวิจัย : 00066957
สังกัดหน่วยงาน : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2552 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2554 :
  1. ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th