ค้นหา

 นักวิจัย : เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข
นักวิจัย : นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข

รหัสนักวิจัย : 00077553
สังกัดหน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2552 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th