ค้นหา

 นักวิจัย : กนกพร บูชาบุญ
นักวิจัย : นางสาวกนกพร บูชาบุญ
Miss Kanokporn Boochabun
รหัสนักวิจัย : 47010003
สังกัดหน่วยงาน : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Email Address : k.boochabun@lycos.com
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2552 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2553 :
  1. การศึกษาอัตราการตกทับถมของตะกอนที่มีผลต่อการลดลงของปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา
  2. การประเมินปริมาณน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำน่านตอนบนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th