ค้นหา

 นักวิจัย : ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
นักวิจัย : นายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
Mr. Yuthaphong Kheereemangkla
รหัสนักวิจัย : 00045416
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ปี 2548 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
  2. การวิเคราะห์บทบาทของทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งในการลดผลกระทบจากคลื่นสึนามิ
ปี 2549 :
  1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  2. การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งหลังการเกิดคลื่นสินามิ : การประเมินผลกระทบและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่ง จ.ระนอง
  3. โครงการจัดทำแผนดำเนินการโดยชุมชนและระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญา เพื่อการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี 2550 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
  2. การวิเคราะห์บทบาทของทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งในการลดผลกระทบจากคลื่นสึนามิ
  3. การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งหลังการเกิดคลื่นสึนามิ : การประเมินผลกระทบและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่ง จ.ระนอง
ปี 2551 :
  1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  2. โครงการจัดทำแผนดำเนินการโดยชุมชนและระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญา เพื่อการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th