ค้นหา

 นักวิจัย : ประมวลพงษ์ สินธุเสน
นักวิจัย : นายประมวลพงษ์ สินธุเสน
Mr. Pramuanpong Sindhusen
รหัสนักวิจัย : 45040234
สังกัดหน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Email Address : pmpong @ ldd.go.th
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การกำเนิด สัณฐานวิทยา และองค์ประกอบของดินเหนียว ดินแดง ที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย
ปี 2534 :
  1. การกำเนิด สัณฐานวิทยา และองค์ประกอบของดินเหนียว ดินแดง ที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย
ปี 2537 :
  1. บล็อคเบาจากกากแร่สังกะสีและเพอร์ไลต์ : ผลการชะโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
ปี 2538 :
  1. การใช้ประโยชน์แร่อุตสาหกรรมแหล่งลพบุรี
ปี 2540 :
  1. การเปลี่ยนเพอร์ไลต์เป็นซีออไลต์ : โครงการย่อยในโครงการพัฒนาชนบท ลพบุรี
  2. การใช้ประโยชน์แร่อุตสาหกรรมแหล่งลพบุรี
  3. บล็อคเบาจากกากแร่สังกะสีและเพอร์ไลต์ : ผลการชะโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
ปี 2541 :
  1. การเปลี่ยนเพอร์ไลต์เป็นซีออไลต์ : โครงการย่อยในโครงการพัฒนาชนบท ลพบุรี
ปี 2552 :
  1. การพัฒนาโครงสร้างของดินที่ระดับความลึกต่างๆจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกยางพาราตามลำดับภูมิประเทศ ในดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th