ค้นหา

 นักวิจัย : พรสวาท วัฒนกุล
นักวิจัย : นางพรสวาท วัฒนกุล
Mrs. Pornsawat Wathanakul
รหัสนักวิจัย : 40010102
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : fscipww@ku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 19
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสู่ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ปี 2537 :
 1. บล็อคเบาจากกากแร่สังกะสีและเพอร์ไลต์ : ผลการชะโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
ปี 2538 :
 1. การใช้ประโยชน์แร่อุตสาหกรรมแหล่งลพบุรี
ปี 2540 :
 1. การเปลี่ยนเพอร์ไลต์เป็นซีออไลต์ : โครงการย่อยในโครงการพัฒนาชนบท ลพบุรี
 2. การใช้ประโยชน์แร่อุตสาหกรรมแหล่งลพบุรี
 3. บล็อคเบาจากกากแร่สังกะสีและเพอร์ไลต์ : ผลการชะโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
ปี 2541 :
 1. การเปลี่ยนเพอร์ไลต์เป็นซีออไลต์ : โครงการย่อยในโครงการพัฒนาชนบท ลพบุรี
ปี 2542 :
 1. ลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดของเพชรจากภาคใต้ของไทย
ปี 2548 :
 1. การเพิ่มคุณค่าพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยความร้อน
ปี 2549 :
 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสู่ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ปี 2550 :
 1. การตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก
 2. การเพิ่มคุณค่าพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยความร้อน
ปี 2552 :
 1. โครงการลักษณะโครงสร้างและมลทินระดับไมโคร-นาโน ในพลอยคอรันดัม
 2. ลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดของเพชรจากภาคใต้ของไทย
 3. การตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก
ปี 2553 :
 1. การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตร หลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม
 2. โครงการลักษณะโครงสร้างและมลทินระดับไมโคร-นาโน ในพลอยคอรันดัม
ปี 2554 :
 1. การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตร หลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม
ปี 2555 :
 1. การศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th