ค้นหา

 นักวิจัย : มนต์ชัย ดวงจินดา
นักวิจัย : นายมนต์ชัย ดวงจินดา
Mr. Monchai Duangjinda
รหัสนักวิจัย : 40040174
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 19
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า
 2. การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
 3. ผลกระทบของสื่อทางอินเทอร์เน็ตต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สายวิชาชีพ และอุดมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
ไม่ระบุ :
 1. การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า
 2. การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
 3. ผลกระทบของสื่อทางอินเทอร์เน็ตต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สายวิชาชีพ และอุดมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
 2. การหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ในโคนมที่เลี้ยงภายใต้สภาพร้อนชื้น
 3. การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยจากข้อมูลไมโคแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
ปี 2551 :
 1. การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
 3. การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
ปี 2552 :
 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
 2. การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
 3. การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า
ปี 2553 :
 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
 2. การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
 3. การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
 4. ผลกระทบของสื่อทางอินเทอร์เน็ตต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สายวิชาชีพ และอุดมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี 2554 :
 1. การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
ปี 2556 :
 1. การศึกษาลักษณะโครงร่างของโคนมทนร้อนที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม
ปี 2558 :
 1. จุดสำคัญในการปรับปรุงอายุการใช้งานและผลผลิตตลอดชั่วอายุของแม่สุกรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th