ค้นหา

 นักวิจัย : วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์
นักวิจัย : นางสาววิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์
Miss Wilawan Sirpoonwiwat
รหัสนักวิจัย : 00064045
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. สารสกัดอย่างหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum
ปี 2549 :
 1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
 2. การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานโรคเส้นใบเหลืองของกระเจี๊ยบเขียว ภายใต้ชุด การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว
 3. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณ ของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
ปี 2550 :
 1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
ปี 2551 :
 1. การพัฒนาเครื่องหมายในระดับโมเลกุลของลักษณะความต้านทานโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophthora เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พริก
 2. การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อต้านทานต่อโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophthora
 3. การพัฒนาเครื่องหมายในระดับโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophthora
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาเครื่องหมายในระดับโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophthora
 2. การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานโรคเส้นใบเหลืองของกระเจี๊ยบเขียว ภายใต้ชุด การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว
 3. สารสกัดอย่างหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อรา Colletotrichumสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th