ค้นหา

 นักวิจัย : ทรัพย์เจริญ จารุจินดา
นักวิจัย : นายทรัพย์เจริญ จารุจินดา
-
รหัสนักวิจัย : 00006751
สังกัดหน่วยงาน : กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ปี 2534 :
  1. ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ ที่มีต่อโครงการงานฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
  2. ความต้องการแรงงานสายวิชาชีพการเกษตร ในจังหวัด เชียงราย
  3. ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ ที่มีต่อโครงการงานฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
ปี 2539 :
  1. ความต้องการแรงงานสายวิชาชีพการเกษตร ในจังหวัด เชียงราย
ปี 2547 :
  1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภท ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project - Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล
ปี 2549 :
  1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
  2. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณ ของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
ปี 2550 :
  1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
  2. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภท ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project - Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th