ค้นหา

 นักวิจัย : กฤษฎา เชาว์วาทิน
นักวิจัย : นายกฤษฎา เชาว์วาทิน
Mr. Kitsada Chawatin
รหัสนักวิจัย : 44080003
สังกัดหน่วยงาน : บริษัท เครือข่ายกลุ่มที่ปรึกษา จำกัด บริษัทเอกชน
จำนวนผลงานวิจัย : 21
 ผลงานวิจัย
ปี 2544 :
 1. สถานภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี 2545 :
 1. การศึกษาวิจัยการสร้างโครงข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แอ่งที่ลุ่มฝาง
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่
ปี 2546 :
 1. โครงการศึกษาการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย : การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการส้มปลอดภัยแบบครบวงจร
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดน่าน
ปี 2547 :
 1. การพัฒนาระบบการตลาดส้มปลอดภัยเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย
 2. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภท ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project - Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล
ปี 2548 :
 1. การศึกษาวิจัยการสร้างโครงข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แอ่งที่ลุ่มฝาง
 2. การศึกษาการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย : การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการส้มปลอดภัยแบบครบวงจร
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน
 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดน่าน
 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่
ปี 2549 :
 1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
 2. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณ ของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
 3. การพัฒนาระบบการตลาดส้มปลอดภัยเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกของเกษตรกร ในเขตจังหวัดเชียงราย
 4. สถานภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี 2550 :
 1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
 2. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภท ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project - Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th