ค้นหา

 นักวิจัย : สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
นักวิจัย : นางสุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

รหัสนักวิจัย : 54040022
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : poeaim@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 23
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla spp. (Anura : Microhylidae)
ปี 2549 :
 1. การผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานสำหรับปิดแผล
ปี 2550 :
 1. การตรวจสอบความผิดปกติของอสุจิด้วยเทคนิค Interphase Fluorescence In Situ Hybridization
ปี 2551 :
 1. การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซาน และคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
 2. การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์วานิลาสายพันธุ์ป่าในประเทศไทย ณ พระตำหนักสวนปทุม
 3. ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือกและการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง Metarhizium sp. จากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อที่มีต่อการกำจัดปลวก
 4. การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซานและคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
 5. ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือก และการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง Metarhizium sp. จากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทยและการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อที่มีต่อการกำจัดปลวก
ปี 2552 :
 1. การปรับปรุงพันธุ์หญ้าไนล์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 2. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์ และสารพันธุกรรมของต้นจักรนารายณ์
 3. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพันธุกรรมของต้นจักรนารายณ์
 4. การปรับปรุงพันธุ์หญ้าไนล์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี 2553 :
 1. การผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานสำหรับปิดแผล
 2. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla spp. (Anura : Microhylidae)
ปี 2554 :
 1. การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซาน และคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
 2. การปรับปรุงพันธุ์หญ้าไนล์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 3. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์ และสารพันธุกรรมของต้นจักรนารายณ์
 4. ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือกและการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง Metarhizium sp. จากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อที่มีต่อการกำจัดปลวก
 5. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบที่ได้จากเชื้อราสาเหตุโรคในแมลง : Beauveria bassiana และBeauveria brongniartii
ปี 2555 :
 1. การบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชในสกุลอังกาบ (Barleria sp.) โดยเทคนิคทางโมเลกุล และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากใบอังกาบ (Barleria cristata L.)
ปี 2556 :
 1. ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพืชสมุนไพรบางชนิดในวงศ์ Acanthaceae และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากใบสังกรณี (Barleria strigosa)
ปี 2557 :
 1. การใช้เทคนิคทางโมเลกุลสำหรับระบุเพศและสายพันธุ์ในนกสกุลนกหัวโตเล็ก
ปี 2558 :
 1. การระบุเพศและความหลากหลายทางพันธุกรรมในนกสกุล Himantopusสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th