ค้นหา

 นักวิจัย : เก นันทเสน
นักวิจัย : นายเก นันทเสน

รหัสนักวิจัย : 00076973
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2548 :
  1. สิทธิในการใช้และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำ : ประเด็นในการจัดการทรัพยากรน้ำบนที่สูงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2549 :
  1. สิทธิในการใช้และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำ : ประเด็นในการจัดการทรัพยากรน้ำบนที่สูงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2552 :
  1. การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
  2. การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th