ค้นหา

 นักวิจัย : ชพิกา สังขพิทักษ์
นักวิจัย : นางชพิกา สังขพิทักษ์
Mrs. Shapika Sangkapituse
รหัสนักวิจัย : 53090121
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 13
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. สิทธิในการใช้และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำ : ประเด็นในการจัดการทรัพยากรน้ำบนที่สูงอย่างยั่งยืน – กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ระยะที่ 2)
 2. การพัฒนารูปแบบมาตรการและการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จ. เชียงใหม่ (ระยะที่ 3)
ปี 2541 :
 1. โครงการประเมินคุณค่าทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ปี 2543 :
 1. โครงการประเมินคุณค่าทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ปี 2546 :
 1. การถือครองที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย : การควบคุมของรัฐ การจัดการชุมชนหรือสิทธิในการใช้ของปัจเจกชน?
 2. การถือครองที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย : การควบคุมของรัฐ การจัดการชุมชนหรือสิทธิในการใช้ของปัจเจกชน?
ปี 2547 :
 1. โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาการเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน
ปี 2548 :
 1. สิทธิในการใช้และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำ : ประเด็นในการจัดการทรัพยากรน้ำบนที่สูงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2549 :
 1. สิทธิในการใช้และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำ : ประเด็นในการจัดการทรัพยากรน้ำบนที่สูงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 2. โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาการเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน
ปี 2550 :
 1. โครงการพัฒนารูปแบบมาตรการและการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา
ปี 2552 :
 1. การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
 2. การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th