ค้นหา

 นักวิจัย : สุรีย์ บุญญานุพงศ์
นักวิจัย : นางสุรีย์ บุญญานุพงศ์
Mrs. Suree Boonyanupong
รหัสนักวิจัย : 38050002
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : Srxo0008@Chiangmai.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 54
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. เยาวชนและคนหนุ่มสาว ยุคปัจจุบันในทัศนะของผู้สูงอายุ
 2. ศักยภาพของผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อสังคม
 3. การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ในทัศนะของผู้สูงอายุ
 4. เยาวชนและคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันในทัศนะของผู้สูงอายุ
 5. ศักยภาพของผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อสังคม
 6. กฎหมายกับการพัฒนาในพื้นที่ป่า
 7. แผนการใช้ที่ดินของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 8. สภาพโครงสร้างพื้นฐานชุมชนระดับหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) : ศึกษา กรณีหมู่บ้านในโครงการบัตรสุขภาพในเขตชนบท จังหวัด เชียงใหม่
 9. สภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง
 10. การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมืองเชียงใหม่ในทัศนะของผู้สูงอายุ
 11. เยาวชนและคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันในทัศนะของผู้สูงอายุ
ปี 2530 :
 1. ลักษณะประชากร เศรษฐกิจ และปัญหาการอยู่อาศัยของผู้อยู่หมู่บ้านจัดสรร
ปี 2532 :
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามผังเมืองรวม เมืองเชียงใหม่
 2. แผนการใช้ที่ดินของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 3. สภาพโครงสร้างพื้นฐานชุมชนระดับหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) : ศึกษากรณีหมู่บ้านในโครงการบัตรสุขภาพในเขตชนบท จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2533 :
 1. ลักษณะประชากร เศรษฐกิจ และปัญหาการอยู่อาศัยของผู้อยู่หมู่บ้านจัดสรร
ปี 2535 :
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามผังเมืองรวม เมืองเชียงใหม่
 2. เยาวชนและคนหนุ่มสาว ยุคปัจจุบันในทัศนะของผู้สูงอายุ
 3. ศักยภาพของผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อสังคม
 4. การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ในทัศนะของผู้สูงอายุ
 5. เยาวชนและคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันในทัศนะของผู้สูงอายุ
 6. สภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง
 7. การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ในทัศนะของผู้สูงอายุ
ปี 2538 :
 1. เยาวชนและคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันในทัศนะของผู้สูงอายุ
ปี 2539 :
 1. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 2. ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี 2540 :
 1. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือต่อการเจริญเติบโตของชุมชนโดยตรง
 2. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 3. ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี 2541 :
 1. การจัดการของเสียอันตราย ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี 2542 :
 1. การจัดการของเสียอันตราย ในจังหวัดเชียงใหม่
 2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือต่อการเจริญเติบโตของชุมชนโดยตรง
ปี 2544 :
 1. แนวทางนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน กลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
 2. สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจด้านการผังเมือง
 3. การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 4. แนวทางนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
ปี 2545 :
 1. โครงการการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน มาใช้เพื่อการเกษตรกรรม
 2. โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นใน
ปี 2546 :
 1. โครงการการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน มาใช้เพื่อการเกษตรกรรม
 2. โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นใน
 3. การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี 2548 :
 1. สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจด้านการผังเมือง
ปี 2550 :
 1. การสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมหมู่บ้านปลูกพืชซ้ำซาก
 2. โครงการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมหมู่บ้านปลูกฝิ่นซ้ำซาก
ปี 2551 :
 1. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง
ปี 2552 :
 1. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 2. การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 3. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง
ปี 2553 :
 1. การศึกษาศักยภาพและประเด็นทางกฎหมายในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำวัง
 2. การศึกษาศักยภาพและประเด็นทางกฎหมายในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำวัง
 3. กฎหมายกับการพัฒนาในพื้นที่ป่า
 4. การประเมินศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
 5. การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ในภาคเหนือตอนบนที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ปี 2555 :
 1. การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th