ค้นหา

 นักวิจัย : ชุลีมาศ บุญไทย
นักวิจัย : นางชุลีมาศ บุญไทย
Mrs. Chuleemas Boonthai
รหัสนักวิจัย : 38041200
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. ผลของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรต่อการสังเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของฮอร์โมนสเตียรอยด์ในปลานิล (Oreochromis niloticus)
ปี 2540 :
  1. การใช้สารสกัดจากสะเดาในการป้องกันกำจัดศัตรูพริก เพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลงเคมีสังเคราะห์
ปี 2543 :
  1. ผลของ Azadirachtin ต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสลายสารพิษของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal)
ปี 2549 :
  1. การปรับปรุงทรัพยากรดินและวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชด้วยการหมุนเวียนอินทรีย์วัตถุ จากมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ ระยะที่ 1 ปี 2549
ปี 2550 :
  1. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
ปี 2551 :
  1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคที่ใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
  2. การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน บนพื้นที่ดินเคมีที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
  3. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2552 :
  1. การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th