ค้นหา

 นักวิจัย : วิไลศรี ศิริพงษ์ทอง
นักวิจัย : นางวิไลศรี ศิริพงษ์ทอง
Mrs. Vilaisaree Sirihongthong
รหัสนักวิจัย : 00060094
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2542 :
  1. การเก็บรักษาน้ำเชื้อและคัพภะโคพื้นเมืองไทยโดยวิธีแช่แข็ง
ปี 2545 :
  1. การเก็บรักษาน้ำเชื้อและคัพภะโคพื้นเมืองไทยโดยวิธีแช่แข็งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th