ค้นหา

 นักวิจัย : มานิต สนธิ์ไชย
นักวิจัย : นายมานิต สนธิ์ไชย

รหัสนักวิจัย : 55040018
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : manson@kku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
ปี 2542 :
  1. การเก็บรักษาน้ำเชื้อและคัพภะโคพื้นเมืองไทยโดยวิธีแช่แข็ง
ปี 2545 :
  1. การเก็บรักษาน้ำเชื้อและคัพภะโคพื้นเมืองไทยโดยวิธีแช่แข็ง
ปี 2551 :
  1. การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอด เชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th