ค้นหา

 นักวิจัย : บุญส่ง เอกพงษ์
นักวิจัย : นายบุญส่ง เอกพงษ์
Mr. Boonsong Ekpong
รหัสนักวิจัย : 51040122
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ได้รับ : - ผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเลิศ สาขาพืชผัก
จำนวนผลงานวิจัย : 22
 ผลงานวิจัย
ปี 2541 :
 1. อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัส ที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด
 2. อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัส ที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด
ปี 2542 :
 1. การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
 2. การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2543 :
 1. การศึกษาสูตรอาหาร และวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2544 :
 1. การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
 2. การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อน ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี
 3. การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
ปี 2546 :
 1. การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสม ต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2547 :
 1. การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2548 :
 1. การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ปี 2549 :
 1. ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2550 :
 1. การผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella Asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ใบบัวบกคุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรชุมชน บ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 3. การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
 4. การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อน ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2551 :
 1. การผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella Asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ปี 2552 :
 1. การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
ปี 2553 :
 1. การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
 2. ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2554 :
 1. การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
ปี 2559 :
 1. การประเมินสายพันธ์มะเขือเทศสีดา UBU เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th