ค้นหา

 นักวิจัย : สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
นักวิจัย : นายสิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
Mr. Sittichai Tantanasarit
รหัสนักวิจัย : 39040172
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 22
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
 2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนภูเขาต่อความคงทนของดินตามระดับความสูงต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
 3. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา
 4. เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2528 :
 1. ผลกระทบของการใช้ที่ดินบนภูเขาต่อลักษณะการไหลของน้ำบริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย เชียงใหม่
ปี 2533 :
 1. เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
 2. ผลกระทบของการใช้ที่ดินบนภูเขาต่อลักษณะการไหลของน้ำบริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย เชียงใหม่
ปี 2534 :
 1. การจัดการและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย
 2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนภูเขาต่อความคงทนของดินตามระดับความสูงต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
 3. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา
ปี 2535 :
 1. เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2536 :
 1. ผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่มีต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2539 :
 1. การจัดการและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย
ปี 2540 :
 1. ผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่มีต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2548 :
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
 2. การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
ปี 2549 :
 1. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2550 :
 1. การศึกษาความเหมาะสมรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองปราจีนบุร จังหวัดปราจีนบุรี
 2. การศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของเทศบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 3. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบน้ำเสียของเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
 5. การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th