ค้นหา

 นักวิจัย : มะโน ยิ้มยิ่ง
นักวิจัย : นายมะโน ยิ้มยิ่ง
Mr. Mano Yimying
รหัสนักวิจัย : 00031391
สังกัดหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2545 :
  1. การศึกษาสภาพการผลิตและการจำหน่ายมะม่วงของเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2544
ปี 2549 :
  1. การศึกษาสภาพการผลิตและการจำหน่ายมะม่วงของเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2544สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th