ค้นหา

 นักวิจัย : ชุมพล บุญวิเศษ
นักวิจัย : นายชุมพล บุญวิเศษ

รหัสนักวิจัย : 00041796
สังกัดหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2546 :
  1. สภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
ปี 2548 :
  1. สภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th