ค้นหา

 นักวิจัย : สงัด ปัญญาพฤกษ์
นักวิจัย : นายสงัด ปัญญาพฤกษ์
Mr. Sa-ngad Panyapruck
รหัสนักวิจัย : 41040294
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : sanpun@kku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 24
 ผลงานวิจัย
ปี 2537 :
 1. บทบาทของถั่ววัชพืชต่อการหมุนเวียนของประชากร เชื้อไรโซเบี่ยมที่สร้างปมรากถั่วเศรษฐกิจ
 2. การศึกษาใช้หิ่งเหยวัชพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดในสภาพดินไร่
ปี 2538 :
 1. การปรับปรุงอินทรีย์วัตถุในดินโดยใช้หิ่งเหย
ปี 2540 :
 1. บทบาทของถั่ววัชพืชต่อการหมุนเวียนของประชากร เชื้อไรโซเบี่ยมที่สร้างปมรากถั่วเศรษฐกิจ
 2. การศึกษาใช้หิ่งเหยวัชพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดในสภาพดินไร่
ปี 2542 :
 1. การศึกษาสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อไรโซเบียมที่สร้างปมรากวัชพืชและไม้ยืนต้นตระกูลถั่วและเชื้อไรโซเบียมที่สร้างปมรากถั่วเศรษฐกิจ : การติดปมข้ามและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
 2. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้มวลชีวภาพของโสนขนอัฟริกันและหิ่งเหย และผลกระทบต่อพืชตามเมื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด
ปี 2543 :
 1. การปรับปรุงอินทรีย์วัตถุในดินโดยใช้หิ่งเหย
 2. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้มวลชีวภาพของโสนขนอัฟริกันและหิ่งเหย และผลกระทบต่อพืชตามเมื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด
ปี 2546 :
 1. การศึกษาสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อไรโซเบียมที่สร้างปมรากวัชพืชและไม้ยืนต้นตระกูลถั่วและเชื้อไรโซเบียมที่สร้างปมรากถั่วเศรษฐกิจ : การติดปมข้ามและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 2. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 3. การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
 4. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
ปี 2552 :
 1. การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
 2. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
 3. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช
 4. การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
ปี 2553 :
 1. การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 3. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
ปี 2554 :
 1. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
 2. การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
 3. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th