ค้นหา

 นักวิจัย : เจษฎา อิสเหาะ
นักวิจัย : นายเจษฎา อิสเหาะ
Mr. Jetsada Ishaak
รหัสนักวิจัย : 38041212
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 67
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การเพาะเลี้ยงหนอนจิ๋ว
 2. การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย
ปี 2539 :
 1. ผลของอาหารมีโปรตีนจากพืชและสัตว์ต่างระดับต่อการเจริญเติบโตของปลาแรด
 2. ผลของอาหารมีโปรตีนจากพืชและสัตว์ต่างระดับต่อการเจริญเติบโตของปลาแรด
ปี 2541 :
 1. การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำกับระดับความหนาแน่น และเปอร์เซ็นต์การให้อาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน
 2. ระดับของวิตามินอี และวิตามินซี ต่อพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ปลาแรด
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำกับระดับความหนาแน่น และเปอร์เซ็นต์การให้อาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน
ปี 2543 :
 1. ผลของอาหารเม็ดที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาแรดเผือกที่เลี้ยงในกระชัง
 2. ผลของอาหารเม็ดที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาแรดเผือกที่เลี้ยงในกระชัง
 3. การทดลองใช้โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาคาร์ฟ ปลาแรด และปลาเปคูดแดง (ปลาจาระเม็ดน้ำจืด)
 4. การทดลองใช้โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ในอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงปลาคาร์ฟ ปลาแรด และปลาเปคูแดง (ปลาจาระเม็ดน้ำจืด)
 5. ผลของอาหารมีโปรตีนจากพืชและสัตว์ต่างระดับต่อการเจริญเติบโตของปลาแรด
ปี 2544 :
 1. ระดับของวิตามินอี และวิตามินซี ต่อพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ปลาแรด
ปี 2545 :
 1. การใช้กากตะกอนเบียร์ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เป็นส่วนผสมในอาหารเม็ด ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารของปลาแรด และปลาเปคูแดง
 2. ระดับเปอร์เซ็นต์ของการให้อาหารที่เหมาะสมต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และองค์ประกอบของซากของปลาแรดที่เลี้ยงในกระชัง
ปี 2546 :
 1. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาแรด
 2. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลานิล
 3. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาเปคูแดง
 4. ผลของอาหารเม็ดที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาแรดเผือกที่เลี้ยงในกระชัง
 5. การทดลองใช้โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาคาร์ฟ ปลาแรด และปลาเปคูแดง (ปลาจาระเม็ดน้ำจืด)
 6. การใช้กากตะกอนเบียร์ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เป็นส่วนผสมในอาหารเม็ด ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารของปลาแรด และปลาเปคูแดง
 7. ระดับเปอร์เซ็นต์ของการให้อาหารที่เหมาะสมต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และองค์ประกอบของซากของปลาแรดที่เลี้ยงในกระชัง
ปี 2548 :
 1. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
 2. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงปลานิล ปลาแรด และปลาเปคูแดง
 3. ผลของการใช้แหนและผักตบชวาเป็นส่วนผสมในอาหาร ที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล
 4. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
 5. ผลของการใช้แหนและผักตบชวาเป็นส่วนผสมในอาหาร ที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานที่ย่อยได้ (non-protein energy) ต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาเปคูแดง
 6. การจัดการประมงของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาแรด
 8. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลานิล
 9. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาเปคูแดง
 10. ผลของอาหารมีโปรตีนจากพืชและสัตว์ต่างระดับต่อการเจริญเติบโตของปลาแรด
ปี 2549 :
 1. ผลของอาหารเม็ดที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาแรดเผือกที่เลี้ยงในกระชัง
 2. การทดลองใช้โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาคาร์ฟ ปลาแรด และปลาเปคูดแดง (ปลาจาระเม็ดน้ำจืด)
 3. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสม ในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
 4. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงปลานิล ปลาแรด และปลาเปคูแดง
ปี 2550 :
 1. การผลิตเอ็กโซเอนไซม์จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ไบโอฟิล์ม และสัตว์หน้าดิน เพื่อบำบัดน้ำเสียในการเลี้ยงปลาบิ๊กหวาย ปลาทับทิม และกุ้งก้ามกราม
 2. การศึกษาการเลี้ยงปลาผสมผสานในระบบปิด แบบเทคโนโลยีชีวภาพ และระบบการหมุนน้ำกลับมาใช้ใหม่ แบบอะควาโปนิค
 3. การทดลองใช้แหนป่นเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกัน ต่อการเจริญเติบโตของปลาซุปเปอร์หวาย
 4. การทดลองใช้เนื้อหอยเชอรี่สดเป็นส่วนผสมในอาหารในปริมาณต่าง ๆ กัน ต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 5. การผลิตเอ็กโซเอนไซม์จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ไบโอฟิล์ม และสัตว์หน้าดิน เพื่อบำบัดน้ำเสียในการเลี้ยงปลาบิ๊กหวาย ปลาทับทิม และกุ้งก้ามกราม
 6. การทดลองใช้เนื้อหอยเชอรี่สดเป็นส่วนผสมในอาหารในปริมาณต่างๆกันต่ออัตราการเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 7. การทดลองใช้ผักตบชวาเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 8. การทดลองใช้แหนเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 9. ผลของการใช้แหนและผักตบชวาเป็นส่วนผสมในอาหาร ที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล
 10. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
 11. ผลของการใช้แหนและผักตบชวาเป็นส่วนผสมในอาหาร ที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานที่ย่อยได้ (non-protein energy) ต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาเปคูแดง
 12. การจัดการประมงของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2551 :
 1. การทดลองใช้เนื้อหอยเชอรี่สดเป็นส่วนผสมในอาหารในปริมาณต่างๆ กัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 2. การทดลองใช้แหนป่นเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกัน ต่อการเจริญเติบโตของปลาซุปเปอร์หวาย
 3. การทดลองใช้ผักตบชวาเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ (non - protein energy) ในอาหารต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 4. การศึกษาต้นแบบการผลิตหนอนนกที่เหมาะสม
 5. การศึกษารูปแบบการผลิตหนอนจิ๋ว
 6. การทดลองใช้แหนเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้(non - protein energy) ในอาหารต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 7. การทดลองใช้เนื้อหอยเชอรี่สดเป็นส่วนผสมในอาหารในปริมาณต่าง ๆ กันต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์
 8. การผลิตเอ็กโซเอนไซม์จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ไบโอฟิล์ม และ สัตว์หน้าดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในการเลี้ยงปลาบิ๊กหวาย ปลาทับทิม และกุ้งก้ามกราม
 9. การศึกษาการผลิตกุ้งฝอยแบบยั่งยืน
ปี 2552 :
 1. การใช้น้ำนึ่งปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูน่ากระป๋องเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหาร สำหรับเลี้ยงปลาสวายเนื้อขาว
 2. การใช้น้ำนึ่งปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูน่ากระป๋องเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหาร สำหรับเลี้ยงปลาสวายเนื้อขาว
 3. การใช้น้ำนึ่งปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาสวายเนื้อขาว
ปี 2553 :
 1. การผลิตเอ็กโซเอนไซม์จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ไบโอฟิล์ม และสัตว์หน้าดิน เพื่อบำบัดน้ำเสียในการเลี้ยงปลาบิ๊กหวาย ปลาทับทิม และกุ้งก้ามกราม
 2. การศึกษาการเลี้ยงปลาผสมผสานในระบบปิด แบบเทคโนโลยีชีวภาพ และระบบการหมุนน้ำกลับมาใช้ใหม่ แบบอะควาโปนิค
 3. การทดลองใช้แหนป่นเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกัน ต่อการเจริญเติบโตของปลาซุปเปอร์หวาย
 4. การทดลองใช้เนื้อหอยเชอรี่สดเป็นส่วนผสมในอาหารในปริมาณต่าง ๆ กัน ต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 5. การทดลองใช้เนื้อหอยเชอรี่สดเป็นส่วนผสมในอาหารในปริมาณต่างๆ กัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอร์หวาย
 6. การเพาะเลี้ยงหนอนจิ๋ว
 7. การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th